LABO PRINT Poznań drukarnia wielkoformatowa – nowa siedziba

LABO PRINT Poznań drukarnia wielkoformatowa – nowa siedziba

Jak czytamy w Raporcie  KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO nr 31 / 2017 z dnia 2017-11-23, firma LABO PRINT S.A – cyfrowa drukarnia wielkoformatowa w Poznaniu zawarła znaczącą umowę na roboty budowlane (Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne).

Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku zawarł z Pekabex Bet S.A. umowę na wykonawstwo robót budowlanych związanych z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Hala ma zostać wzniesiona na nieruchomości położonej przy ul. Szczawnickiej 1 w Poznaniu, do której Emitent posiada prawo wieczystego użytkowania. Wartość umowy netto wynosi 9.250 tys. zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 30 czerwca 2018 roku.

Postanowienia umowy, w tym dotyczące obowiązków Stron oraz kar umownych należnych Emitentowi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie odbiegają istotnie od standardowych umów na roboty budowlane. Wykonawca udzielił Emitentowi 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu umowy. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowiona zostanie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w kwocie równej 10% wartości netto przedmiotu umowy, wystawiona przez podmiot i o treści zaakceptowanej przez Emitenta. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. oraz środków własnych. O zawarciu umowy dotyczącej ww. kredytu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2017 w dniu 6 czerwca 2017 roku. Emitent uznał umowę na roboty budowlane za znaczącą ze względu na jej wartość oraz wpływ skutków realizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Osoby reprezentujące spółkę: • Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu • Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Po długuej trasie należy Ci się odpoczynek - najlepiej wśród skandynawskich mebli